25 februari – 16 mars: Conny Karlsson Lundgren

Conny Karlsson Lundgren

Conny Karlsson Lundgren

Section (Notes on Secret Places)

2012, 11 min

Med verket Section (Notes on Secret Places) lyfter Conny Karlsson Lundgren fram betydelsen av klassificering och separation ifråga om att försvara och reproducera de föreställningar som antas förklara vad ett tryggt samhälle får vara. Med utgångpunkt i textfragment, dagboksanteckningar och akademiska referenser diskuterar han hur vi tillsammans formulerar gränser och inrättar parallella sektioner som gör det möjligt att begränsa det oönskade och blunda för det vi inte förstår. Här, i den närmast svartvita skildringen av slutna rum, synliggörs en perifer tillvaro; det förmodat sjuka och moraliskt avvikande.

Scenografiskt dröjer vi kvar bland förråden i en magasineringslokal. Men i verkets serie av sekvenser, och i de riktningar som berättarrösten pekar ut, rör vi oss också mellan olika platser. Från institutioner med etablerade tolkningsföreträden, vårdinrättningar som tar den diagnostiserade i förvar och anstalter som isolerar förbrytaren, till andra rum och mötesplatser där dissidenten eller normbrytaren får en fristad. Platser som förenas i det att de rymmer berättelser som på olika sätt avviker från en samhällelig ordning av normer och ideal. Ibland kan vi skymta möjliga flyktvägar. Men kan vi ta oss ut ur våra slutna rum?

Conny Karlsson Lundgren (f. 1974 i Västervik) är utbildad vid Konstakademin Valand i Göteborg och verksam i Stockholm, men deltar för närvarande i ett forskningsprogram på Van Eyck Academie i Maastricht Nederländerna. Genom rörlig bild, visuella representationer, text, dokument och gemensamma processer med andra belyser han hur sociala, politiska och privata identiteter formuleras genom språket. Han introducerar en alternativ läsning och visar på ett queert förhållningssätt i situationer där det inte redan är synligt. Läs mer: www.connykarlsson.se